AktuelltAktiviteterArtiklarKommunenFörbundet SPFseniorernaFöreningen i Danderyd Bli medlemInbjudanLogga inVillkor
2021-04-15

2020-02-18

Rapport från KPR

Rapporten avser mötena i december och februari

När budgeten för Socialnämnden nu fastställts medför det inga större neddragningar jämfört med den tidigare budgeten. Det blir ingen justering av hemtjänsttaxan och ingen prisuppräkning av ersättningen för 2020.

Alla kunder som flyttas från den kommunala hemtjänsten får plats hos någon av de privata utförarna. En biståndshandläggare hjälper till med valet av utförare. Förändringen förväntas vara klar under våren.

Kristina Åberg Nilsson redogjorde för frågorna som ställts angående Kevingehuset. Det som ska diskuteras med boenderådet är städning, reception och parkering. Det är inte klart om det finns planer på utbyggnad av Klingsta vård- och omsorgsboende, där det är trångt.

Socialstyrelsens brukarundersökning presenterades. Jämfört med andra kommuner i Sverige står sig Danderyd väl. Den sammanfattande nöjdheten med vårdboendena för Danderyd är 90 % för privata utförare, 75 % för den kommunala. När det gäller hemtjänsten är nöjdheten 91 % respektive 90 %. Ensamhet och information om förändringar är frågor som inte fått så bra resultat och som behöver fördjupas. Kommunen vill fördjupa frågorna och begärde hjälp av Idun och PRO som ombads att prioritera tre områden på den lista som Socialkontoret tagit fram och som bl.a. gäller boendenas kompetens när det gäller demensvård.

Socialkontoret har påmint de olika boendena att representanterna i de olika Förtroenderåden saknar kallelser och minnesanteckningar i många fall. En av förklaringarna är att flera av boendena har fått nya chefer under hösten och inte satt sig in i att det finns förtroenderåd.

På mötet i februari fick vi en redogörelse för hur arbetet med de nyanlända går. Flyktingmottagandet under 2019 gick ner, kommunen tog hand om 80 personer, främst ensamkommande vuxna, många från Afrika. Anpassningen går över förväntan.

Avvecklingen av den kommunala hemtjänsten går snabbare än beräknat, kommer att vara avslutad 10 mars. Biståndshandläggarna tycker att det har gått bra. Vi har nu tre större och tre mindre hemtjänstföretag i kommunen.

Vi diskuterade var KPR ska ligga i den kommunala organisationen och kom fram till att den nuvarande placeringen under Socialnämnden är bra och att representanter från andra förvaltningar ska kallas in vid frågor som rör dessa.

Vi fick också träffa kommunens demenssamordnare Catherine Berglund som informerade om utbildning i demens för förtroendevalda. Vi uppmanades att genomföra  den utbildning som finns på nätet och som tar fyra timmar.

Alla som anställs inom vård- och omsorgsboenden kontrolleras mot belastningsregister. Denna kontroll är också obligatorisk i kraven vid upphandling av hemtjänstföretag.

Gull Axén

Ändra | Ny

SPF Seniorerna Idun Danderyd
Edsviksvägen 1 A 182 57 DANDERYD
Telefon: 08-7558290 spf.idun@telia.com
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.