AktuelltAktiviteterArtiklarKommunenFörbundet SPFseniorernaFöreningen i Danderyd Bli medlemInbjudanLogga inVillkor
2021-04-15

Rapport från KPR

Rapporten avser mötena i december och februari

När budgeten för Socialnämnden nu fastställts medför det inga större neddragningar jämfört med den tidigare budgeten. Det blir ingen justering av hemtjänsttaxan och ingen prisuppräkning av ersättningen för 2020.

Alla kunder som flyttas från den kommunala hemtjänsten får plats hos någon av de privata utförarna. En biståndshandläggare hjälper till med valet av utförare. Förändringen förväntas vara klar under våren.

Kristina Åberg Nilsson redogjorde för frågorna som ställts angående Kevingehuset. Det som ska diskuteras med boenderådet är städning, reception och parkering. Det är inte klart om det finns planer på utbyggnad av Klingsta vård- och omsorgsboende, där det är trångt.

Socialstyrelsens brukarundersökning presenterades. Jämfört med andra kommuner i Sverige står sig Danderyd väl. Den sammanfattande nöjdheten med vårdboendena för Danderyd är 90 % för privata utförare, 75 % för den kommunala. När det gäller hemtjänsten är nöjdheten 91 % respektive 90 %. Ensamhet och information om förändringar är frågor som inte fått så bra resultat och som behöver fördjupas. Kommunen vill fördjupa frågorna och begärde hjälp av Idun och PRO som ombads att prioritera tre områden på den lista som Socialkontoret tagit fram och som bl.a. gäller boendenas kompetens när det gäller demensvård.

Socialkontoret har påmint de olika boendena att representanterna i de olika Förtroenderåden saknar kallelser och minnesanteckningar i många fall. En av förklaringarna är att flera av boendena har fått nya chefer under hösten och inte satt sig in i att det finns förtroenderåd.

På mötet i februari fick vi en redogörelse för hur arbetet med de nyanlända går. Flyktingmottagandet under 2019 gick ner, kommunen tog hand om 80 personer, främst ensamkommande vuxna, många från Afrika. Anpassningen går över förväntan.

Avvecklingen av den kommunala hemtjänsten går snabbare än beräknat, kommer att vara avslutad 10 mars. Biståndshandläggarna tycker att det har gått bra. Vi har nu tre större och tre mindre hemtjänstföretag i kommunen.

Vi diskuterade var KPR ska ligga i den kommunala organisationen och kom fram till att den nuvarande placeringen under Socialnämnden är bra och att representanter från andra förvaltningar ska kallas in vid frågor som rör dessa.

Vi fick också träffa kommunens demenssamordnare Catherine Berglund som informerade om utbildning i demens för förtroendevalda. Vi uppmanades att genomföra  den utbildning som finns på nätet och som tar fyra timmar.

Alla som anställs inom vård- och omsorgsboenden kontrolleras mot belastningsregister. Denna kontroll är också obligatorisk i kraven vid upphandling av hemtjänstföretag.

Gull Axén

På KPR: Ginnungagap

Även nya mål för socialnämnden

Vi fick en ordentlig genomgång av hur planerna för Ginnungagap framskrider. Vi fick se många skisser på hur husen är tänkta att se ut och kartan över var det är tänkt att vara park och var korttidsboendet ska ligga. Ca 70 synpunkter hade kommit innan perioden för synpunkter gått ut sista augusti, många från omkringliggande grannfastigheter. Många av synpunkterna gällde färgsättning och höjd på fastigheterna.

Ginnungagap

Detaljplanen hanterades i fastighetsnämnden i slutet av oktober med byggstart tidigast 2021 och inflyttning tidigast 2023. Detaljplanen kan komma att Overklagas.

Carina Erlandsson redogjorde för hur kommunens nya mål påverkar Socialnämnden. Man har tagit fram en ny målmodell med nyckeltal:

  • Säkerställa god kvalité till brukarna
  • Attraktivitet för personal i sjukvård och omsorg
  • Effektivitet, kostnadseffektivitet och kvalitet
  • Utveckling av tillgängligheten genom enkät.

Budgeten är tagen i kommunfullmäktige. Den är stram och snål och det blir ingen uppräkning av "pengen". Hemtjänsten i kommunal regi läggs ner. 

Socialkontoret informerade om att Seniordagen är den 12 november

Verksamheter inom hemtjänsten måste ha godkänt tillstånd från IVO (Institutet för vård och omsorg). Alla personer som anställs inom hemtjänsten kontrolleras mot belastningsregistret.

Det finns inga beslut om seniorbostäder. Städningen i Kevinge Seniorboende diskuterades, städningen under sommarmånad erna har varit undermålig.

Bland övriga frågor diskuterades var tillgängligheten för rullstolsbundna på boendets utomhusaktiviteter på Klingsta. 

Närtrafiken får ett par nya hållplatser. 

Idun hade ställt ett antal frågor, bland annat frågor i anslutning till det Boendepolitiska programmet som SPF Förbundet håller på med.

Vi hade också ställt fråga om det förkommer att bostäder avsedda för seniorer utlånats till andra behövande och fick svaret att detta förekommit, bl.a. till nyanlända barnfamiljer (gäller Enebyberg). Ansvaret för seniorbostäderna överflyttas till Fastighetskontoret.

Nästa möte i KPR blir i början av december.

Gull Axén

Vad är KPR?

För lite mer än 40 år sedan bildades de första pensionärsråden i kommunerna. Ett skäl till det var att kommunsammanslagningarna hade minskat pensionärernas kontakt med och inflytande i den lokala politiken. Ett annat skäl var att pensionärsorganisationerna, ville ha bättre möjligheter att informera om och påverka politiken i frågor som var viktiga för pensionärerna.

Idag finns det pensionärsråd, KPR, kommunalt pensionärsråd i de flesta av landets 290 kommuner. LPR, landstingets pensionärsråd, eller motsvarande finns i de flesta län. I större städer med stadsdelsförvaltningar finns

SPR och i några regioner RPR. Den här handboken handlar främst om KPR och LPR. Mycket är likartat för alla råden och beteckningen PR används i den här handboken för dem alla om det inte särskilt anges att just den texten gäller ett visst slags råd.

Socialstyrelsen kartlade 2012 hur det såg ut i kommuner och landsting när det gällde organisation av samråd och vilket syfte dessa hade. Man fann att det var stora skillnader i landet när det gäller rådens uppgifter, antal möten per år, antal ledamöter och deras arvoden samt ersättning för resor och utbildning.

Bygget av äldreboende i Djursholm skjuts upp

Det blev varken ja eller nej till de omdiskuterade planerna på ett nytt äldre- och korttidsboende i Danderyds kommunfullmäktige 2020-02-04. Oppositionen beslöt att skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden.

Läs mer på Stockholm Direkt och Mitti

Vad händer med hemtjänsten?

Danderyds kommun lägger ned sin hemtjänst. Hemtjänstföretaget Olivia lämna kommunen. Vad är det som händer?

Kommunens hemtjänst avvecklas för att den gått med förlust i många år. Beslutet togs i kommunfullmäktige den 14 oktober. Avvecklingen sker successivt med början i november och ska vara avslutad senast maj år 2020. 

Nästan hälften av de danderydsbor som har hemtjänst har valt den kommunala. 230 personer får byta företag.

 

Ökat inflytande i kommunerna

De svenska pensionärsorganisationerna har gått samman för att stärka de kommunala pensionärsråden KPR. Det framgår av en skrivelse till kommunernas representater i dessa råd. Nu är det upp till SPF-föreningarna att begära ökat inflytande, bl.a. genom återkommande överläggningar med kommunledningarna.

SPF Seniorerna Idun Danderyd
Edsviksvägen 1 A 182 57 DANDERYD
Telefon: 08-7558290 spf.idun@telia.com
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.