AktuelltAktiviteterArtiklarKommunenFörbundet SPFseniorernaFöreningen i Danderyd Bli medlemInbjudanLogga inVillkor
2021-04-15

Om läkemedel, sjukvård och äldreomsorg

Visa

Sjukvårdsgruppen

Rapport från decembermötet

Gäster denna gång var våra politiker. Vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (KD) samt Kommunalrådet Hanna Bocander (M)

Det finns ca 39 olika vårdval i Stockholmsregionen med flera hundra mottagningar inom systemet, allt ifrån stora vårdcentraler till små logopedmottagningar. I regionen har invånarna rätt att välja och lista sig hos vilken vårdcentral man vill om det finns plats. Att lista sig kan betyda kontinuitet för patienten/vårdcentralen. Politiken ska inte detaljstyra vården. 

Sedan 2015 finns en sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Den har antagits av alla kommunerna i Stockholmsregionen enl. bl a. lagen om utskrivning (LUS.) För att du ska få ett sammanhållet stöd är det viktigt att alla involverade aktörer samverkar. Samverkan är en skyldighet från en rad olika aktörer inom kommun och landsting för din omsorg och vård, exempelvis biståndshandläggare, hemtjänst/sjukhuspersonal, husläkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter/fysioterapeuter m.fl. 

E Bohlin nämnde också ESO rapporten som har gjorts på uppdrag av Expertrådet för studier i offentlig ekonomi. Den handlar om Digitaliseringen av vården som går snabbt och forskningen visar redan på vinster i form av minskade kostnader och ökad effektivitet. 

Det kan krävas remiss framöver för att få besöka en akutmottagning i hela Stockholm. Region Stockholm ska utreda om remisstvång ska införas på samtliga akutmottagningar. Det framgår av budgeten för nästa år. Det finns redan modeller i Danmark och Norge som man kommer att studera under 2020.

Frågan om ensamhet och psykisk ohälsa hos äldre. Enligt E Bohlin måste samarbetet kommunerna och civilsamhället stärkas. Idag finns inget strukturerat sätt att samarbeta. Olika modeller används idag för att stödja äldre personer. Flera vårdcentraler har lyft behovet av att identifiera ensamheten bland äldre. Ett pilotprojekt testas under 2020 tillsammans med 3 kommuner/vårdcentraler. Kommunen ska tillhandahålla en kontaktperson som privatvården ska samverka med. 

Det finns i länet gemensamma politiska grupperingar som bevakar/behandlar äldrefrågor. Vård i samverkan (VIS) för gemensamma samverkansfrågor. Andra verksamheter är Fou nordost, Fou-nu, Fou- nestor och Äldrecentrum. 

Vissa frågor mellan kommunen och regionen fungerar bra andra mindre bra. Där det fungerar mindre bra anordnas dialogmöten. Vissa problem finns i kommuner som inte tillåter personal att ta emot delegeringar samt med själva hanteringen och brister i utbildningen. Äldre har ofta behov av att vården kommer till dem istället för att de ska behöva resa för ett läkarbesök exempelvis för en röntgen vid fall. Mobilröntgen har diskuterats, behovet för ett genomförande är kommunens medverkan, finansieringen, strålskyddet och den geografiska spridningen av verksamheten i länet. 

Hembesök dagtid görs av husläkaren vid behov. Under jourtid är det jourläkarna som kommer. Informationsmaterial har utarbetats via regionala samverkansöverenskommelser för bl a demens och äldre i SÄBO. Andra frågor som diskuteras är samverkan kring hemtjänst, nutrition, läkemedel, rehab och hjälpmedel.

Gabriella Zaunders

Visa

Texten finns inte: f=5&s=2134 Återgå till webbsidan.

Texten finns inte: f=5&s=2134 Återgå till webbsidan.