AktuelltAktiviteterArtiklarKommunenFörbundet SPFSeniorernaFöreningen i DanderydBli medlemDataskyddLogga in

Om läkemedel, sjukvård och äldreomsorg

Rapport från Sjukvårdsgruppen

Rapport från decembermötet

Gäster denna gång var våra politiker. Vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (KD) samt Kommunalrådet Hanna Bocander (M)

Det finns ca 39 olika vårdval i Stockholmsregionen med flera hundra mottagningar inom systemet, allt ifrån stora vårdcentraler till små logopedmottagningar. I regionen har invånarna rätt att välja och lista sig hos vilken vårdcentral man vill om det finns plats. Att lista sig kan betyda kontinuitet för patienten/vårdcentralen. Politiken ska inte detaljstyra vården. 

Sedan 2015 finns en sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Den har antagits av alla kommunerna i Stockholmsregionen enl. bl a. lagen om utskrivning (LUS.) För att du ska få ett sammanhållet stöd är det viktigt att alla involverade aktörer samverkar. Samverkan är en skyldighet från en rad olika aktörer inom kommun och landsting för din omsorg och vård, exempelvis biståndshandläggare, hemtjänst/sjukhuspersonal, husläkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter/fysioterapeuter m.fl. 

E Bohlin nämnde också ESO rapporten som har gjorts på uppdrag av Expertrådet för studier i offentlig ekonomi. Den handlar om Digitaliseringen av vården som går snabbt och forskningen visar redan på vinster i form av minskade kostnader och ökad effektivitet. 

Det kan krävas remiss framöver för att få besöka en akutmottagning i hela Stockholm. Region Stockholm ska utreda om remisstvång ska införas på samtliga akutmottagningar. Det framgår av budgeten för nästa år. Det finns redan modeller i Danmark och Norge som man kommer att studera under 2020.

Frågan om ensamhet och psykisk ohälsa hos äldre. Enligt E Bohlin måste samarbetet kommunerna och civilsamhället stärkas. Idag finns inget strukturerat sätt att samarbeta. Olika modeller används idag för att stödja äldre personer. Flera vårdcentraler har lyft behovet av att identifiera ensamheten bland äldre. Ett pilotprojekt testas under 2020 tillsammans med 3 kommuner/vårdcentraler. Kommunen ska tillhandahålla en kontaktperson som privatvården ska samverka med. 

Det finns i länet gemensamma politiska grupperingar som bevakar/behandlar äldrefrågor. Vård i samverkan (VIS) för gemensamma samverkansfrågor. Andra verksamheter är Fou nordost, Fou-nu, Fou- nestor och Äldrecentrum. 

Vissa frågor mellan kommunen och regionen fungerar bra andra mindre bra. Där det fungerar mindre bra anordnas dialogmöten. Vissa problem finns i kommuner som inte tillåter personal att ta emot delegeringar samt med själva hanteringen och brister i utbildningen. Äldre har ofta behov av att vården kommer till dem istället för att de ska behöva resa för ett läkarbesök exempelvis för en röntgen vid fall. Mobilröntgen har diskuterats, behovet för ett genomförande är kommunens medverkan, finansieringen, strålskyddet och den geografiska spridningen av verksamheten i länet. 

Hembesök dagtid görs av husläkaren vid behov. Under jourtid är det jourläkarna som kommer. Informationsmaterial har utarbetats via regionala samverkansöverenskommelser för bl a demens och äldre i SÄBO. Andra frågor som diskuteras är samverkan kring hemtjänst, nutrition, läkemedel, rehab och hjälpmedel.

Gabriella Zaunders

40-talisternas äldreomsorg

Stora insatser krävs för att klara 40-talisternas äldreomsorg

I framtiden väntas betydande brist på vård- och omsorgsutbildade. Även om intresset bland gymnasieungdomar skulle öka och betydligt fler skulle examineras från komvux är risken stor att antalet utbildade inte når upp till efterfrågan år 2035.

Sedan år 2000 har antalet personer som är 80 år eller äldre ökat med cirka 10 procent, vilket är i ungefär samma omfattning som den övriga befolkningen. Nu när den stora gruppen 40-talister blir äldre står vården, och framförallt äldre­omsorgen, inför en stor utmaning. Mellan åren 2015 och 2035 väntas gruppen som är 80 år eller äldre öka med 76 procent, från cirka 500 000 personer till närmare 890 000. För att klara av vård och omsorg enligt dagens nivå krävs en omfattande expansion av äldreomsorgen.

Läs mer på SCB.

Kolla priset på receptfria läkemedel!

Björn Beermann har gått igenom några preparat

Genom utbytessystemet av receptbelagda läkemedel, vars patent gått ut, ser staten till att du expedieras den för dagen billigaste varianten av ditt läkemedel. Det är i allmänhet en kopia av originalläkemedlet, ett så kallat generiskt läkemedel. Detta system besparar staten utgifter på flera miljarder kronor.

När det gäller receptfria läkemedel verkar däremot det statliga Apoteket AB inte vara intresserad av att kunderna sparar pengar genom att köpa billiga likvärdiga läkemedel. Ett exempel: När jag för några dagar sedan hämtade ut receptbelagda läkemedel på apoteket stod det ett skyltställ med receptfria läkemedel på disken.

Det gällde de smärtstillande läkemedlen Ipren (ibuprofen) och Alvedon Novum (paracetamol), Paracetamol Apofri och allergimedlen Clarityn (loratadin) och Nasonex (mometasonfuroat).

Det finns flera likvärdiga kopior av dessa läkemedel och för tre av dem är prisskillnaden mellan dem mycket stor, vilket framgår av nedanstående tabeller. Av ren tillfällighet (!?) lyfter Apoteket AB fram preparat som är upp till 10 gånger dyrare än det billigaste.

Det vore trevligt om staten var lika angelägen om medborgarnas ekonomi som om sin egen!

OBS att artikel publicerades 2018-09-09 och prisuppgifterna nedan gällde vid denna tidpunkt.

Tabell 1. Preparat som innehåller paracetamol (Apoteket AB:s priser). Apotekets marknadsförda preparat respektive billigaste kopia.

Paracetamol 500 mg, 20 tabletter SEK/tablett
Alvedon novum 2,25
Paracetamol Oripharm 0,50

Tabell 2. Preparat som innehåller ibuprofen (Apoteket AB:s priser). Apotekets marknadsförda preparat respektive billigaste kopia.

Ibuprofen 400 mg, 20-30 tabletter eller kapslar

SEK/tablett eller kapsel

Ipren 1,77
Ibuprofen Apofri 1,40
Ibuprofen Oripharm 0,50

Tabell 3. Preparat som innehåller loratadin (Apoteket AB:s priser). Apotekets marknadsförda preparat respektive billigaste kopia.

Loratadin 10 mg 28-30 tabletter SEK/tablett
Clarityn 5,68
Loratadin Oripharm 0,60

Tabell 4. Preparat som innehåller mometasonfuroat (Apoteket AB:s priser). Apotekets marknadsförda preparat respektive billigaste kopior.

Mometasonfuroat 50 mikrogram/dos, 60 doser SEK/dos
Nasonex 1,98
Mommox 1,65
Mometason Apofri 1,65

/2018-09-09

Allt fler äldre - klarar kommunen det?

I år fyller de första 40-talisterna 80 år. År 2027 väntas närmare 700 fler personer i Danderyd som är 80 år eller äldre, jämfört med 2018, enligt en rapport från Stockholms handelskammare. Bara Norrtälje har då större andel i länet.

Kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander (M):
– En av kommunens kärnuppgifter och skyldigheter är att ta hand om våra äldre på. Det gör och kommer kommunen göra på bästa sätt och med hög kvalitet, säger hon.

Med fler äldre ökar kostnaderna för hemtjänst och äldreboenden. 2017 kostade detta 487 miljoner kronor för kommun. År 2027 väntas Danderyds utgifter ligga på 640 miljoner kronor. En ökning med 153 miljoner.

Läs mer i Mitti Danderyd

Osteoporos,(benskörhet)

En försummad folksjukdom

Skelettet är en levande vävnad som hela tiden omformas och hela skelettet byts ut under 10–15 års tid. Ben bryts ner av osteoklaster och byggs kontinuerligt upp av osteoblaster.

Osteoporos , dvs minskad mängd skelettvävnad, utvecklas när nedbrytningen av ben under längre överstiger bennybildningen. Dess förstadium är osteopeni. 

Läkaren Björn Beermann, som sitter i SPF Iduns styrelse, har hållit ett företag som osteoporos. Här kan du se hans informationsrika OH-bilder.

Bara 30 % får palliativ vård

Bara 30 procent av dem som avlider har tillgång till någon typ av specialiserad vård, hemsjukvård, slutenvård eller konsulttjänster. Det talar för att vikten av att förbereda sig redan innan vårdbehovet blivit akut genom att läsa på vilka instanser som som kan vara viktigt att kontakta och vilka regler som gäller vid deras val av vårdform.

Läs mer...

SPF Seniorerna Idun Danderyd
Edsviksvägen 1 A 182 57 DANDERYD
Telefon: 08-7558290 spf.idun@telia.com
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.